คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการธนิต ฌานรโต
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : วัด
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ วัฒนศักดิ์
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
ชื่อ-นามสกุล : นางมุกดา วัฒนศักดิ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
ชื่อ-นามสกุล : พลอากาศเอกเกื้อกูล วัฒนศักดิ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.มรกต วัฒนศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้รับใบอนุญาต
ผู้แทนจาก : โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
ชื่อ-นามสกุล : รศ.พิเศษ กฤษฎา วัฒนศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร จันทร์ประกอบ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร เอี่ยมอำไพ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวลี ไพรวัลรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางชนิดา ชาญยุทธ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายมานัด ทอนโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย ไหมตอมพะเนาว์
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกลี้ยง เปลกระโทก
ตำแหน่ง : ผู้แทนนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ฐิตาพร อัตตวิริยะสุวร
ตำแหน่ง : ผู้แทนนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กรรณิการ์ ด้วงสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุทธิพงษ์ ป่วงกระโทก
ตำแหน่ง : ผู้แทนนักเรียน