คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.มรกต วัฒนศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ วัฒนศักดิ์
ที่ปรึกษา

นางมุกดา วัฒนศักดิ์
ที่ปรึกษา

รศ.พิเศษ กฤษฎา วัฒนศักดิ์
ผู้จัดการโรงเรียน

ผศ.ดร.มรกต วัฒนศักดิ์
ผู้รับใบอนุญาต