พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

       1.  ดำเนินการจัดระบบบริหารที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
       2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาและอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
       3.  จัดให้มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการเรียน  การสอนอย่างเหมาะสม
       4.  จัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยมี การนำเทคโนโลยีที่
            ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน

       5.  มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพอนามัยที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  ในระบอบประชาธิปไตย
       6.  ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง  ครู  นักเรียน ภายในโรงเรียนและชุมชนเป้าหมาย
       1.  การบริหารและการจัดการของโรงเรียนเป็นระบบ  สอดคล้อง   เอื้อต่อปรัชญา และนโยบายของ โรงเรียน
       2.  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล   มีคุณธรรม  จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ 
             และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

        3. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์  มีความตระหนักสำนึก และความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
             ให้มีคุณภาพ

        4.  อาคารสถานที่มั่นคงแข็งแรงอยู่ในสถานที่ปลอดภัย มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม  เอื้อต่อการจัด
             การเรียนการสอน

        5. โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ  ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
              ของโรงเรียน