ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติ และความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ตั้งอยู่ที่เลขที่111หมู่4ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาโดยนายเกรียงศักดิ์ และนางมุกดาวัฒนศักดิ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน โดยเริ่มจากระดับชั้นอนุบาลปีที่1 – 3ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2541และในปีการศึกษา2544เปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่1 – 6
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ ด้วยความรักและเอาใจใส่ดูแล เพื่อให้ผู้เรียนมีรากฐานนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทุกกลุ่มสาระ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

images by free.in.th


โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก มีเนื้อที่6ไร่1งาน97ตารางวาปีการศึกษา 2555มีนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน322คนชั้นบริบาลจำนวน37คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน484คนครู53คนครูชาวต่างชาติ2คน และบุคลากร10คน

มีอาคารเรียน2ชั้น1หลัง6ห้องเรียนและอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง 12 ห้องเรียน มีโรงอาหารที่กว้างขวาง สะอาดถูกสุขลักษณะได้รับรางวัลโรงอาหารมาตรฐาน มีบ้านสำหรับกิจกรรมพิเศษ คือ บ้านไม้บล็อคศาลาคณิตศาสตร์ห้องค้นคว้าห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและได้ร่วมกิจกรรมเสริมนอกเหนือหลักสูตร การเรียนการสอนในชั้นเรียน คือ กิจกรรมการเรียนการสอน เทควันโด้ (Taekwon) อีกทั้งยังมีสนามเด็กเล่นที่กว้างขวาง เครื่องเล่นที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อวัยเด็ก