ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์

ปรัชญา
เป็นคนดี   มีปัญญา

เป็นคนดี     หมายถึง           เป็นผู้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของศาสนา  และ เป็นผู้ประพฤติดีของสังคม
มีปัญญา      หมายถึง           เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาตนให้เจริญเติบโตอย่าง สมบูรณ์

วิสัยทัศน์
คุณธรรม  จริยธรรมเด่น  เก่งภาษา   เน้นพัฒนาการ   ก้าวทันเทคโนโลยี   เป็นคนดีของสังคม

                โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จะมุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและโรงเรียนยังมีความมุ่งมั่นที่จะเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่สุด เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็กได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  อีกทั้งโรงเรียนยังส่งเสริมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยที่ดีทั้งในด้านการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และการเล่น การออกกำลังกาย การพักผ่อนอย่างเพียงพอรวมไปถึง การอบรม กล่อมเกลาให้นักเรียนมีลักษณะที่ดีงามมีกริยามารยาทที่เรียบร้อยถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รับผิดชอบและมีน้ำใจในการช่วยเหลือสังคมในอนาคตต่อไป