หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โดยใช้หลักสูตรก่อนประถมศึกษาพุทธศักราช  2546  กระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมกับ แนวการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด อายุ  5 ปี  (Frist  5  By  U.S.A. Education  Department )    และ หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  พุทธศักราช  2544