บุคลากรฝ่ายประถมศึกษา

นายสุนทร เอี่ยมอำไพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่

นางสมพร จันทร์ประกอบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายปรัชญา แก้วเสถียร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเบญจวรรณ เงาทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจกรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวแสงตะวัน ศักดิ์กุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายทิชากร พรมพุทธ
ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวเนตรนภา ศรีกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนาถฤทัย ปานาราช
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางบวรลักษณ์ ทานกระโทก
หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรจนา เกนขุนทด
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายวิชิต แมนไธสง
ครูพิเศษ

นางสาววารุณี แมนไธสง
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายวีระยุทธ สิงห์ลอ
ครูพิเศษ

นางสาวพัชรี รมกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายอมรศักดิ์ พะนา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวทับทิม พยัคฆพล
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางาสาวนีรนุช แก่นกุล
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกรกมล ผิวผา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายประกิจ เต็งผกแว่น
ครูพิเศษ

นายธีรปกรณ์ ศรีบาลแจ่ม
ครูพิเศษ

นางสาววันเพ็ญ ค้าเกลือ
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวชนาภา นามกระโทก
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาววนิดา มลาวัน
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวคณิสรา ขิโกศรี
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวรุจิเรจ ภูมลา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจรรยาลักษณ์ ภูสมมาตร์
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกชกร จันกนก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนิศากร พันธไชย
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวนุชจรี สุภาสูรย์
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเยาวดี ศรียางนอก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุณัฏฐา บุ้งกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณัชชา ถอยกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพัชรี เต็มเกษม
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจิตติมา ศรีวงษา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณัฐิดา กลั่นสระน้อย
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุภัทรา เนื่องกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสิริยากร ท้าววิราช
ครูพิเศษ

นางสาวผกาพันธ์ุ ผ่องกลาง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3