บุคลากรฝ่ายประถมศึกษา

นายสุนทร เอี่ยมอำไพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่
เบอร์โทร : 0896260665

นางสมพร จันทร์ประกอบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0837967516
อีเมล์ : sompron50@gmail.com

นายปรัชญา แก้วเสถียร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0909584864

นางสาวเบญจวรรณ เงาทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจกรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0850539294

นางสาวแสงตะวัน ศักดิ์กุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0845127746
อีเมล์ : sunshing_pb@hotmail.co.th

นายทิชากร พรมพุทธ
ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
เบอร์โทร : 0611163034

นางสาวเนตรนภา ศรีกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0928830581

นางสาวนาถฤทัย ปานาราช
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0843687321
อีเมล์ : pa_man_ann@hotmail.com

นางบวรลักษณ์ ทานกระโทก
หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0973435035

นางสาวรจนา เกนขุนทด
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0807713236
อีเมล์ : ohvp1424@hotmail.com

นายวิชิต แมนไธสง
ครูพิเศษ
เบอร์โทร : 0836747903

นางสาววารุณี แมนไธสง
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0910202858

นายวีระยุทธ สิงห์ลอ
ครูพิเศษ
เบอร์โทร : 0883098609

นางสาวพัชรี รมกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0902374261

นายอมรศักดิ์ พะนา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 092-9900436
อีเมล์ : amronsak@gmail.com

นางสาวทับทิม พยัคฆพล
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0883451808

นางาสาวนีรนุช แก่นกุล
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0935424725

นางสาวกรกมล ผิวผา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0860058011

นายประกิจ เต็งผกแว่น
ครูพิเศษ
เบอร์โทร : 0879659541

นายธีรปกรณ์ ศรีบาลแจ่ม
ครูพิเศษ

นางสาววันเพ็ญ ค้าเกลือ
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0956120025

นางสาวชนาภา นามกระโทก
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 093-7102100

นางสาววนิดา มลาวัน
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0807959151

นางสาวคณิสรา ขิโกศรี
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0908219625

นางสาวรุจิเรจ ภูมลา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0834812773

นางสาวจรรยาลักษณ์ ภูสมมาตร์
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0881291975

นางสาวกชกร จันกนก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0959512093

นางสาวนิศากร พันธไชย
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0834503504

นางสาวนุชจรี สุภาสูรย์
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0895222847

นางสาวเยาวดี ศรียางนอก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0926054686

นางสาวสุณัฏฐา บุ้งกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0984407822

นางสาวณัชชา ถอยกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0832506561

นางสาวพัชรี เต็มเกษม
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0913450418

นางสาวจิตติมา ศรีวงษา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0621198703

นางสาวณัฐิดา กลั่นสระน้อย
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุภัทรา เนื่องกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกชนันท์ ศรีไหม
ครูพิเศษ
เบอร์โทร : 0945790183
อีเมล์ : kotchanan8826@hotmail.com

นางสาวสิริยากร ท้าววิราช
ครูพิเศษ