ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ วัฒนศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2541 - 30 เมษายน 2551
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.มรกต วัฒนศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน