บุคลากรฝ่ายธุรการ

นางสาวภัทริกา ชำนาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

นางนุสรา แกรงกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

นายอภิชยา ลิรัตนวงศ์หิรัญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววารีทิพย์ น้อมกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววีรนันท์ เนียมวิจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอรอนงค์ ลุนสะแกวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ