บุคลากรฝ่ายธุรการ

นางสาวภัทริกา ชำนาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน
เบอร์โทร : 0894286654
อีเมล์ : fongbeer_pattarika@hotmail.com

นางนุสรา แกรงกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน
เบอร์โทร : 0844742263
อีเมล์ : ple_nusaree@hotmail.com

นายอภิชยา ลิรัตนวงศ์หิรัญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0640615436

นางสาววารีทิพย์ น้อมกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0610821590

นางสาววีรนันท์ เนียมวิจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0934968813

นางสาวอรอนงค์ ลุนสะแกวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0933284090