บุคลากรฝ่ายอนุบาล

นางสาวนิอัญชุลี สามะอาลี
หัวหน้าฝ่ายอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาววรรณิสา ครึบกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น

นางรัชนีกร ศรีสังเกตุ
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาววิภาวดี ดอดกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววรรณวิสา สังเกตุ
ฝ่ายวิชาการสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวจินตหรา พละสรรค์
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวปภัสรา เฝ้ากระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพิชญธิดา ระไหวพรมราช
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอุทัยทิพย์ สานนอก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวศิรมณี ช่างโคตรพะเนา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางบังอร ปาสาใน
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสุวันดี เบี้ยกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น

นางสาวจรรยา บุญราช
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวศศิธร ปริชะยะ
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจิตรลดา ปีบกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวศิริลักษณ์ กุลสำโรง
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวเสาวลักษณ์ ไกรเพชร
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกัญญา แบ้กระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุกัญญา มุ่งจูงกลาง
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวชลธิชา ฤทธิ์สิทธิ์
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวรัฐนันท์ สังเกตุ
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวจารุวรรณ จันทะนา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอรอนงค์ ลุนสะแกวงศ์
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววาสนา ยอดวงค์พะเนา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาววงเดือน ปลิงกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1