บุคลากรฝ่ายอนุบาล

นางสาวนิอัญชุลี สามะอาลี
หัวหน้าฝ่ายอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
เบอร์โทร : 087-8762802

นางสาววรรณิสา ครึบกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0892864558

นางรัชนีกร ศรีสังเกตุ
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3
เบอร์โทร : 0821445611
อีเมล์ : ratchaneekorn_0205@hotmail.com

นางสาววิภาวดี ดอดกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 081-1490239

นางสาววรรณวิสา สังเกตุ
ฝ่ายวิชาการสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0872436782

นางสาวจินตหรา พละสรรค์
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0652343640

นางสาวปภัสรา เฝ้ากระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0922604359
อีเมล์ : NuNu_Nang19@hotmail.com

นางสาวพิชญธิดา ระไหวพรมราช
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0848882901

นางสาวอุทัยทิพย์ สานนอก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3
เบอร์โทร : 0983238037

นางสาวศิรมณี ช่างโคตรพะเนา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0809992143

นางบังอร ปาสาใน
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
เบอร์โทร : 0872334976

นางสาวสุวันดี เบี้ยกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0887123490

นางสาวจรรยา บุญราช
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0930687229

นางสาวศศิธร ปริชะยะ
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0902380288

นางสาวจิตรลดา ปีบกระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4
เบอร์โทร : 090-3687511

นางสาวศิริลักษณ์ กุลสำโรง
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
เบอร์โทร : 093-4137338

นางสาวเสาวลักษณ์ ไกรเพชร
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0973313593

นางสาวกัญญา แบ้กระโทก
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0887154274

นางสาวสุกัญญา มุ่งจูงกลาง
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0654984744

นางสาวชลธิชา ฤทธิ์สิทธิ์
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
เบอร์โทร : 0833399884

นางสาวรัฐนันท์ สังเกตุ
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0981928017

นางสาวจารุวรรณ จันทะนา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0614649694

นางสาวอรอนงค์ ลุนสะแกวงศ์
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0933284090

นางสาววาสนา ยอดวงค์พะเนา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4
เบอร์โทร : 0916647869