ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
แบบส่งคะแนนกลางภาค 2.2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.1 KB 48376
แบบส่งคะแนนกลางภาค 1.2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 271.86 KB 48509
แบบส่งคะแนนกลางภาค 2.2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.66 KB 48181
แบบส่งคะแนนกลางภาค 1.2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 267.75 KB 48368
แบบส่งคะแนนกลางภาค 2.2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.82 KB 48585
แบบส่งคะแนนกลางภาค 1.2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.95 KB 48499
แบบส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.83 KB 48537
แบบส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.27 KB 48342
แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.59 Word Document ขนาดไฟล์ 137.5 KB 48459
แบบส่งคะแนนสอบกลางภาค 1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 48404
แบบรายงานผลการใช้สื่อการสอน 1/58 Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 48514
แบบส่งสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 48229
แบบบันทึกการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 19.08 KB 48368
แผนชมรม ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 130.81 KB 48391
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 100.68 KB 48416
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 48420
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 48286
หน้าปกแผนการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 48275
หน้าปกแบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 48436
แบบประเมินสมรรถนะด้านผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 101.94 KB 57683
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48739
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 57764
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 62376
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 48526
ทะเบียนนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.42 KB 48322
รายชื่อนักเรียน 1/59 (24-06-59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.5 KB 48310
รายชื่อนักเรียน (อัพเดท 17/07/2558) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.5 KB 48296
รายชื่อนักรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 (อัพเดท 03-03-2015) 48416
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษา (16/07/57) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.5 KB 48250
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.2 KB 48536
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 288 KB 48578
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 48597
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306 KB 48354
อื่นๆ
ตัวอย่างรูปเล่มโครงงานฯ 4 กลุ่มสาระฯ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 148.58 KB 48461
LOGO "20 ปีแสนสนุก" RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.07 MB 48563
แบบฟอร์มกรอกคะแนนการอ่าน ป.1 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 221.29 KB 48178
ไฟล์ตัวอย่างทำรูปเล่ม Project 2560 ดาวน์โหลดไปแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 48674
โลโก้โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก แบบเก่า+แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 48266