ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
แบบส่งคะแนนกลางภาค 2.2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.1 KB 48380
แบบส่งคะแนนกลางภาค 1.2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 271.86 KB 48513
แบบส่งคะแนนกลางภาค 2.2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.66 KB 48183
แบบส่งคะแนนกลางภาค 1.2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 267.75 KB 48370
แบบส่งคะแนนกลางภาค 2.2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.82 KB 48587
แบบส่งคะแนนกลางภาค 1.2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.95 KB 48500
แบบส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.83 KB 48538
แบบส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.27 KB 48344
แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.59 Word Document ขนาดไฟล์ 137.5 KB 48472
แบบส่งคะแนนสอบกลางภาค 1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 48406
แบบรายงานผลการใช้สื่อการสอน 1/58 Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 48532
แบบส่งสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 48238
แบบบันทึกการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 19.08 KB 48375
แผนชมรม ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 130.81 KB 48392
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 100.68 KB 48420
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 48426
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 48314
หน้าปกแผนการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 48279
หน้าปกแบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 48444
แบบประเมินสมรรถนะด้านผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 101.94 KB 57695
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48744
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 57780
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 62577
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 48562
ทะเบียนนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.42 KB 48325
รายชื่อนักเรียน 1/59 (24-06-59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.5 KB 48311
รายชื่อนักเรียน (อัพเดท 17/07/2558) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.5 KB 48297
รายชื่อนักรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 (อัพเดท 03-03-2015) 48417
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษา (16/07/57) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.5 KB 48251
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.2 KB 48537
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 288 KB 48579
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 48598
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306 KB 48355
อื่นๆ
ตัวอย่างรูปเล่มโครงงานฯ 4 กลุ่มสาระฯ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 148.58 KB 48465
LOGO "20 ปีแสนสนุก" RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.07 MB 48564
แบบฟอร์มกรอกคะแนนการอ่าน ป.1 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 221.29 KB 48179
ไฟล์ตัวอย่างทำรูปเล่ม Project 2560 ดาวน์โหลดไปแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 48677
โลโก้โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก แบบเก่า+แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 48268