กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรี รมกระโทก
ครูประจำชั้น

นางสาวชนาภา นามกระโทก
ครูประจำชั้น

นางสาววารุณี แมนไธสง
ครูประจำชั้น

นางสาวเบญจวรรณ เงาทอง
ครูประจำชั้น

นางสาวจรรยาลักษณ์ ภูสมมาตร์
ครูประจำชั้น

นางสาวนิศากร พันธไชย
ครูพิเศษ

Miss Shamae Langgao
ครูพิเศษ

Miss Joanne Paula Averion
ครูพิเศษ

นางสาวอินทิรา วุฒิสันเทียะ
ครูพิเศษ