กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิชิต แมนไธสง
ครูประจำชั้น

นายอมรศักดิ์ พะนา
ครูประจำชั้น

นางสาวกชนันท์ ศรีไหม
ครูพิเศษ