กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกรกมล ผิวผา
ครูประจำชั้น

นางสาวกชกร จันกนก
ครูประจำชั้น

นายธีรปกรณ์ ศรีบาลแจ่ม
ครูพิเศษ