กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุนทร เอี่ยมอำไพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่

นายทิชากร พรมพุทธ
ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่

นายวีระยุทธ สิงห์ลอ
ครูพิเศษ

นายประกิจ เต็งผกแว่น
ครูพิเศษ