กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนาถฤทัย ปานาราช
ครูประจำชั้น

นางบวรลักษณ์ ทานกระโทก
ครูประจำชั้น

นางนุชจรี สุภาสูรย์
ครูประจำชั้น

นางสาวเยาวดี ศรียางนอก
ครูประจำชั้น