กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววนิดา มลาวัน
ครูประจำชั้น

นางสาวรุจิเรจ ภูมลา
ครูประจำชั้น

นางสาวคณิสรา ขิโกศรี
ครูประจำชั้น

นางสาววันเพ็ญ ค้าเกลือ
ครูประจำชั้น

นางสาวรจนา เกนขุนทด
ครูประจำชั้น