กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปรัชญา แก้วเสถียร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง (ครูประจำชั้น)

นางสาวนีรนุช แก่นกุล
ครูประจำชั้น

นางสาวณัชชา ถอยกระโทก
ครูประจำชั้น