กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวแสงตะวัน ศักดิ์กุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ(ครูประจำชั้น)

นางสาวเนตรนภา ศรีกระโทก
ครูประจำชั้น

นางสาวสุณัฎฐา บุ้งกระโทก
ครูประจำชั้น

นางสาวทับทิม พยัคฆพล
ครูประจำชั้น