ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างรูปเล่มโครงงานฯ 4 กลุ่มสาระฯ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 148.58 KB 98
LOGO "20 ปีแสนสนุก" RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.07 MB 162
แบบฟอร์มกรอกคะแนนการอ่าน ป.1 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 221.29 KB 171
ไฟล์ตัวอย่างทำรูปเล่ม Project 2560 ดาวน์โหลดไปแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 366
โลโก้โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก แบบเก่า+แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 246
เอกสารวิชาการ
แบบส่งคะแนนกลางภาค 2.2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.66 KB 131
แบบส่งคะแนนกลางภาค 1.2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 267.75 KB 162
แบบส่งคะแนนกลางภาค 2.2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.82 KB 126
แบบส่งคะแนนกลางภาค 1.2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.95 KB 183
แบบส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.83 KB 181
แบบส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.27 KB 224
แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.59 Word Document ขนาดไฟล์ 137.5 KB 354
แบบส่งคะแนนสอบกลางภาค 1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 250
แบบรายงานผลการใช้สื่อการสอน 1/58 Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 1827
แบบส่งสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 466
แบบบันทึกการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 19.08 KB 337
แผนชมรม ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 130.81 KB 211
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 100.68 KB 413
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 11219
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 1098
หน้าปกแผนการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 526
หน้าปกแบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 622
แบบประเมินสมรรถนะด้านผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 101.94 KB 4897
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 24853
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 24051
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 76842
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 9745
ทะเบียนนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.42 KB 283
รายชื่อนักเรียน 1/59 (24-06-59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.5 KB 226
รายชื่อนักเรียน (อัพเดท 17/07/2558) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.5 KB 308
รายชื่อนักรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 (อัพเดท 03-03-2015) 202
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษา (16/07/57) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.5 KB 340
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.2 KB 1528
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 288 KB 355
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 1716
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 306 KB 494